Blog
21 maj 2019

Pozytywna opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów frankowych

Wobec coraz większej świadomości prawnej konsumentów, w sądach przybywa tzw. spraw frankowych (związanych zarówno z kredytem denominowanym jak i indeksowanym do franka szwajcarskiego).

Adwokaci z Kancelarii DMR Adwokaci od 2011 roku wspierają Klientów w sporach z bankami, w tym w sprawach dotyczących tzw. starego portfela, w  walce o stwierdzenie nieważności umów, odzyskanie nadpłaconych rat kredytowych czy odzyskanie nienależnie pobranego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

W ostatnim czasie, obserwujemy tendencję do zawieszania przez Sądy postępowań dotyczących unieważnienia umowy lub tzw. odfrankowania. Powodem jest oczekiwanie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sprawa dotyczy kredytu wyrażonego w polskich złotych, ale indeksowanego do franka szwajcarskiego. Raty były wyrażone we frankach szwajcarskich według kursu sprzedaży, zgodnie z tabelą obowiązującą w banku. Kredytobiorcy domagali się stwierdzenia nieważności umowy ze względu na nieuczciwe klauzule indeksacyjne. Gdyby sąd nie podzielił tego poglądu, domagali się, usunięcia klauzuli. Pozostałaby zatem kwota kredytu ustalona w złotówkach ze stopą procentową określoną na podstawie LIBOR i stałej marży banku - LIBOR z ang. London Interbank Offered Rate to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Obecnie LIBOR jest minusowy (-0,7), gdy WIBOR , czyli referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dodatni (ok. 1,7).

W kwietniu 2018 roku prowadzący sprawę sędzia nabrał wątpliwości co do okoliczności sprawy i zwrócił się do TSUE z pytaniami:

- Czy w razie unieważnienia umowy, co zdaniem sądu pytającego, jest niekorzystne dla konsumenta, sąd może zastąpić postanowienie nieuczciwe ustalonym zwyczajem lub rozwiązaniem wynikającym z zasad słuszności?

- Czy oceny skutków unieważnienia umowy należy dokonać na dzień zawarcia umowy czy na moment sporu sądowego i czy ma znaczenie stanowisko konsumenta co do upadku umowy przedstawione w toku sporu?

- Czy mimo nieuczciwego charakteru można utrzymać umowę z tym warunkiem nieuczciwym jeżeli obiektywnie będzie to korzystne dla konsumenta w chwili rozstrzygnięcia sporu?

- Czy usunięcie nieuczciwego warunku z umowy może prowadzić do skutku takiego, że umowa będzie miała kształt sprzeczny z zamiarem stron przy jej podpisaniu, w sytuacji gdy postanowienia określające główne świadczenie konsumenta były nierozerwalnie związane z usuniętym nieuczciwym postanowieniem umownym?

W dniu 9 maja br Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Giovanni Pitruzzella odpowiedział na pytania prejudycjalne w sprawie C-260/18, wskazując, że:

  1. a) umowa nie może upaść wbrew interesowi konsumenta,
  2. b) to konsument wskazuje co leży w jego interesie, a badanie interesu konsumenta następuje na moment orzekania,
  3. c) nieuczciwy warunek umowy nie może być traktowany jako obiektywnie korzystny dla konsumenta i pozostawiony w mocy wbrew woli konsumenta wyrażonej w procesie,
  4. d) utrzymanie umowy w mocy w pozostałym zakresie następuje niezależnie od tego, czy strony były gotowe zawrzeć umowę na takich warunkach.

Opinia rzecznika nie TSUE  jest wiążąca ani dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych. Jednak zwykle jest uwzględniana w  orzeczeniach TSUE.

Podzielenie tej opinii przez Trybunał i wyrażenie jej w orzeczeniu w sprawie, niewątpliwe powinno wpłynąć na szybkość postępowań dotyczących sporów pomiędzy bankiem a klientami i ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie.

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT