Blog
08 maj 2019

Sąd pozbawił wykonalności BTE wystawionego przez mBank S.A.

W dniu 22 stycznia 2019 r. w prowadzonej przez Nas sprawie Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił dwa bankowe tytuły egzekucyne (BTE) wystawione przez mBank S.A. (sygn. akt XII C 468/18). Sąd uznał  klauzule waloryzacyjne zawarte w umowach pożyczki hipotecznej  i kredytu hipotecznego za abuzywne. W ocenie Sądu: Jednocześnie, w ocenie Sądu, należy przyjąć, że wskazane klauzule waloryzacyjne kształtowały prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Klauzule te nie odwoływały się bowiem do obiektywnych wskaźników lecz pozwalały wyłącznie bankowi na określenie miernika wartości (kursu waluty) wedle swej woli. Na mocy wskazanych postanowień bank mógł arbitralnie, a przy tym w sposób wiążący, modyfikować wskaźnik, wedle którego obliczana była wysokość zobowiązania powodów.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy stwierdził, iż: Uznanie powyższych klauzul umownych za abuzywne prowadzi do przyjęcia, że postanowienia te są bezskuteczne w stosunku do stron umowy. Zatem za niedopuszczalne należy uznać określenie, w bankowych tytułach egzekucyjnych, wysokości zadłużenia powodów przy ich użyciu.

Dodatkowo można wskazać, iż jedno z roszczeń pierwotnie objętych BTE został zbyte firmie windykacyjnej, co w ocenie Sądu nie stanowiło przeszkody do uchylenia bankowego tytułu wykonawczego: Komornik sądowy nie jest uprawniony do badania, czy wierzyciel na którego opiewa tytuł wykonawczy, zachował materialne uprawnienie do egzekwowania należności, tj. czy zachował status wierzyciela, czy też go utracił. Z tego względu sama tylko potencjalna możliwość wszczęcia takiego postępowania stanowi wystarczającą podstawę do pozbawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wykonalności.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okregowym we wrocławiu, pod syganturą XII C 468/18. Wyrok jest prawomocny. mBank S.A. nie złożył apelacji. Sprawę prowadził adw. Tomasz Repucho.

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT