Zakres usług - Adwokat Wrocław

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kompleksowa obsługa w sprawach:

 • rozwody
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • opieka nad dziećmi
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ustalenie ojcostwa
 • pozbawienie ojcostwa
 • ustalenie rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną
 • podział majątku
prawo-pracy

Prawo cywilne

Prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu zobowiązań (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa leasingu)
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • wypadki komunikacyjne
 • zasiedzenie
 • eksmisje
 • odwołanie darowizny (w tym nieruchomości)
 • stwierdzenie nieważności umowy
prawo-spadkowe

Prawo spadkowe

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego, w tym:

 • sprawy o nabycie spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • odrzucenia spadku, w tym w imieniu małoletniego
 • zgłaszanie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego
 • zgłaszanie nabycia spadku do Ksiąg Wieczystych
prawo pracy

Prawo pracy

Kompleksowa obsługa obejmująca:

 • spory pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
 • przywrócenie do pracy
 • wypłata należnego wynagrodzenia
 • wyplata odszkodowania w przypadku bezpodstawnego zwolnienia
 • wypłata nadgodzin
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • pomoc w sporządzaniu umów (o pracę, o współpracę, kontraktów menadżerskich)
 • sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prawo bankowe

Prawo bankowe

Kompleksowa obsługa związana z realizacją umów zawartych z bankami i innymi instytucjami i podmiotami finansowymi, w tym w szczególności:

 • analiza umów bankowych pod kątem klauzul abuzywnych (w tym: ODFRANKOWANIE, UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO, tzw. STARY PORTFEL)
 • polisolokaty
 • reprezentacja pozasądowa i w postępowaniach sądowych w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • reprezentacja konsumentów w sprawach roszczeń wynikających min. z klauzul waloryzacyjnych/indeksacyjnych/denominowanych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tzw. starego portfela (zmiana oprocentowania jednostronną decyzją banku)
 • ochrona konsumentów w sporach związanych z wypowiedzeniem umów kredytowych przez banki
Nieruchomosci

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa związana z prawem własności i roszczeniami związanymi z nieruchomościami, w tym min:

 • analiza umów związanych z obrotem nieruchomościami, w tym umów deweloperskich
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentacja w sporach związanych z własnością, podziałem i zarządem nieruchomościami
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz cywilnym w sprawach związanych z nieruchomościami
 • reprezentacja w sprawach związanych z podziałem, przekształceniem i zniesieniem współwłasności nieruchomości
 • reprezentacja w sprawach związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem oraz ustanowieniem służebności na nieruchomości
Prawo karne i karno-skarbowe

Prawo karne i karno-skarbowe

Ochrona praw stron w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, w tym min:

 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami na każdym etapie postępowania
 • obrona oskarżonych o przestępstwa i przestępstwa skarbowe
 • obrona obwinionych o wykroczenia
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym
Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek kapitałowych oraz fundacji, w tym min:

 • przygotowywania umów, statutów i innych dokumentów niezbędnych do utworzenia podmiotu gospodarczego lub fundacji
 • rejestracja nowych podmiotów gospodarczych w KRS, w sposób tradycyjny oraz elektroniczny
 • przygotowywania uchwał organów podmiotów gospodarczych
 • zgłaszanie zmian w KRS
 • przekształcenia podmiotowe podmiotów gospodarczych
 • analiza umów handlowych
 • wdrożenie przepisów RODO w podmiotach gospodarczych
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, administracyjnych i w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentacja pozasądowa, jak i przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z windykacją należności
 • czynności związane z likwidacją podmiotu gospodarczego
Prawo medyczne

Prawo medyczne

Reprezentacja pacjentów, ich przedstawicieli prawnych lub uprawnionych następców prawnych wobec/przed:

 • podmiotów leczniczych
 • ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych
 • wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
 • sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym - zastępstwo procesowe pacjentów, ich przedstawicieli prawnych lub uprawnionych następców prawnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach o wyrządzenie szkody w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi (błędy lekarskie) i w związku z innego rodzaju naruszeniem praw pacjenta
 • organami samorządu lekarskiego w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Prowadzimy sprawy o:

 • wyrządzenie szkody w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi (błędy lekarskie) i w związku z zakażeniem szpitalnym
 • postepowania karne związane z błędami lekarskimi stanowiącymi czyn zabroniony, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (Policja, prokuratura) jak i sądowego
 • przyznanie kompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych
 • błędy z zakresu medycyny estetycznej
 • roszczenia z tytułu wadliwie wykonanych zabiegów i usług kosmetycznych
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Współcześnie regulacji administracyjnoprawnej poddany jest bardzo obszerny zakres stosunków społecznych, począwszy od szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej i prawa zasiłkowego przez reglamentację działalności gospodarczej, prawo ruchu drogowego, prawo zagospodarowania przestrzennego i budowlane, prawo ochrony środowiska do najbardziej kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa i państwa strategicznych kwestii energetycznych, handlowych czy infrastrukturalnych.

Stale rozrastającemu się zakresowi reglamentacji administracyjnoprawnej towarzyszy rosnąca komplikacja regulacji prawnej, wobec której obywatel potrzebuje rzetelnej informacji i pomocy prawnej. Skorzystanie z tej pomocy już na etapie postępowania administracyjnego pozwala korzystnie ukształtować swoją sytuację prawną i być wobec urzędników administracji aktywnym uczestnikiem postępowania i partnerem a nie wyłącznie petentem i adresatem rozstrzygnięcia.

W swojej praktyce koncentrujemy się na tematyce prawa budowlanego, prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa drogowego.
Szczegółowo zakres ten obejmuje:

 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • zagadnienia samowoli budowlanej i możliwości jej legalizacji
 • administracyjne kary pieniężne , w tym kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
 • budowa i utrzymanie, likwidacja oraz odtwarzanie zjazdów z drogi publicznej do nieruchomości położonych w sąsiedztwie takiej drogi
 • zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • wywłaszczenia nieruchomości i ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • inne niż wywłaszczenia ograniczenie prawa własności nieruchomości i związane z tymi ograniczeniami służebności
 • projekty organizacji ruchu i tymczasowa organizacja ruchu

Polecamy państwu korzystanie z naszej pomocy we wszystkich dotyczących Państwa postępowaniach administracyjnych (przed urzędami administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego).
W ramach tej pomocy zapewniamy:

 • kompleksowe zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami pierwszej instancji
 • zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania przed organem pierwszej instancji
 • zaskarżanie (sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji lub wniosków o ponowne rozstrzygnięcie sprawy) orzeczeń merytorycznych podejmowanych przez organy pierwszej instancji
 • zastępstwo procesowe przed organami drugiej instancji
 • sporządzanie i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • zaskarżanie rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych i zastępstwo procesowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi właściwymi w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej)
 • zastępstwo procesowe w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym zaskarżanie na drodze administracyjnej lub sądowoadministracyjnej rozstrzygnięć i innych aktów podejmowanych w toku tego postępowania
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jeżeli przepisy prawa przewidują w danej sprawie administracyjnej drogę sądową przed sądem powszechnym
Obsługa prawna jednostek publicznych

Obsługa prawna jednostek publicznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych, zarówno organów administracji rządowej, jak i samorządowej oraz publicznych podmiotów leczniczych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapewniamy profesjonalne i oparte na zdobytym doświadczeniu doradztwo w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, łącznie z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami rozpoznającymi skargi w sprawach zamówień publicznych oraz pomoc zamawiającemu przy wykonywaniu kontraktów zawartych po przeprowadzeniu postępowania.

Znamy specyfikę spraw pracowniczych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej, wynikającą z przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów organów administracji publicznej, ustawy pracownikach samorządowych oraz ustawy o działalności leczniczej i wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych klientów w sporach z zakresu prawa pracy (osobowe prawo urzędnicze). Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną przy prowadzonych przez naszych klientów (jako organach administracji publicznej) postępowaniach administracyjnych.

Prawo autorskie i ochrona własności przemysłowej

Prawo autorskie i ochrona własności przemysłowej

Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, w tym:

 • kompleksowe doradztwo i pomoc prawna przy negocjowaniu i zawieraniu umów autorskoprawnych, w szczególności umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów wydawniczych i umów licencyjnych
 • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych o ochronę autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych
 • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych o ochronę wizerunku
 • zastępstwo procesowe we wszystkich postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, w szczególności postepowaniach w przedmiocie udzielenia ochrony (postępowanie zgłoszeniowe i rejestracyjne), postępowaniach w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, postępowaniach w przedmiocie unieważnienia znaku
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT